PcMester

Számítástechnika kompromisszumok nélkül

Figyelmeztetés
 • Assign the component VirtueMart to a menu item

 

 

Adatkezelési szabályzat 

 

Személyes adatok védelme

Az pcmester.hu webáruház (továbbiakban: Webáruház) használata során a látogatók és a regisztrált tagok (továbbiakban:Felhasználók) által megadott személyes adatokat kizárólag a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tároljuk. A Szolgáltató fenntartja jogot a jelen Szabályzat egyoldalú módosítására. A módosítást követően a Webáruház használata a Szabályzat módosításának elfogadását jelenti.

1. Az pcmester.hu üzemeltetője, a Szávay Computer Kft.

  A Webáruházat a Szávay Computer Kft (továbbiakban: Szolgáltató) üzemelteti. A Webáruház használata közben a Felhasználóktól gyűjtött adatokat a Szolgáltató, semmilyen körülmények között nem hozza nyílvánosságra. Hivatalos kapcsolatfelvétel: az elérhetőségként közzétett email címére a név, email cím, rendelési szám (ha van) és az üzenet elküldésével lehet az Szolgáltatóval felvenni a kapcsolatot. Az üzeneteket az Szolgáltató csak rendeltetésszerűen használja fel, az ügy végleges elintézése után archiválja.

2. Fogalmak és definíciók

Az Adatkezelési Szabályzat célja, hogy a Felhasználókat tájékoztatása a személyes adataiknak felhasználásáról és az adatok tárolásának idejéről. Az Adatkezelési szabályzat az Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan részét képezi. A jelen Adatkezelési Szabályzat az 1992. évi LXIII. törvényben értelmezett alapvető foglamak használatával készültek:
 • személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, ... azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;
 • hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
 • tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.
 • adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;
 • nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;
 • adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 • adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi

3. A Webáruházban gyűjtött adatok

 Anoním adatgyűjtés: az oldalaink látogatottságáról, a látogatások számáról és gyakoriságáról. Regisztrációs adatgyűjtés: a Webáruház szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges adatok megadásával, melyek: e-mail cím, név, lakcím (város, irányítószám, cím), telefonszám.  
 

4. Az adatok kezelésének elve

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az Érintett hozzájárul vagy azt törvény, illetve a törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben a helyi önkormányzat rendelete elrendeli. Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy hozzájárulásához nem szükséges törvényes képviselőjének hozzájárulása, ugyanis a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel (Ptk. 12/C § (2) bekezdés). A Felhasználó részéről az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul. A Szolgáltató felhívja a figyelmet arra, hogy "Kiskorúak", cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes személyek - a vonatkozó helyi jogszabályok meghatározása szerinti - jogügyleteket (vásárlás vagy bármilyen más ügylet) szülő, illetve törvényes képviselő engedélye nélkül ne tegyenek.  Az Érintettet - egyértelműen, közérthetően és részletesen - tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az Adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az Adatkezelésre és az Adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az Adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A Személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző Adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az Érintett ahhoz hozzájárult vagy törvény azt megengedi, és ha az Adatkezelés feltételei minden egyes Személyes adatra nézve teljesülnek.

5. Az adatezelés biztonsága

A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. A megadott adatok módosítását a Webáruházban lehet elvégezni a bejelentkezést követően. A regisztráció tőrlését a Felhasználó írásban kezdeményezheti a Szolgáltató email címére küldött elektronikus levélben. Az adatok törlése akkor kezdeményezhető, ha a Felhasználónak nincs folyamatban levő megrendelése vagy még le nem zárult jótállási idejű megrendelt terméke. Az adatok törlésének határideje: a hozzájárulás visszavonása. A számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig őrizzük meg. A megrendelések adatait a későbbi szavatossági igények kezelése érdekében a Szolgáltató az adatbázisból nem törli.
    A Szolgáltató a Személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az Érintett kéri (kivéve az előbb felsorolt eseteket), az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte. A Webáruház regisztrált Felhasználói személyes adataikat bármikor megváltoztathatják, frissíthetik a bejelentkezés után az "Adatok módosítása" hivatkozás alatt elérhető funkciók segítségével. A bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság (továbbiakban: Hatóságok) tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti a Szolgáltatót (Be. 71. §). A Szolgáltató a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 

6. Adattovábbítás

A Szolgáltató az szerződés teljesítésének részeként továbbítja a Felhasználó Személyes adatait a következők felé:

 • Magyar Lapterjesztő Zrt. 1097 Budapest, Táblás utca 32.r
 • DPD Hungária Futárpostai és Csomagküldő Szolgáltató Kft. 1158, Budapest, Késmárk u. 14/B.
 • Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Székhelye: Budapest, 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

A továbbított adatok köre: név, szállítási cím, telefonszám, megrendelt termék termékcsoportja és rendelési érték
Az adattovábbítás célja: házhoz szállítás

7. Az érintett jogai és a jogok érvényesítése

A törvényi előrírásoknak megfelelően az Érintettnek, azaz a Webáruház regisztrált Felhasználójának joga van tájékoztatást kérni az adatairól, továbbá megváltoztoztathatja illetve kezdeményezheti az adatainak törlését a rendszerből. A következő lehetőségek állnak a Felhasználó rendelkezésére ezen jog érvényesítéséhez: A regisztrált Felhasználók a személyes adataikról bármikor tájékoztatást kérhetnek az "Adatok módosítása" menüpont segítségével. Ugyanezen funkción keresztül a regisztrációnál megadott adatok bármikor megváltoztathatóak. A regisztráció törléséhez elektronikus úton benmyújtott kérelem esetén van lehetőség.

Az Érintett tiltakozhat Személyes adatának kezelése ellen, ha a Személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az Adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el; a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi. A Szolgáltató az Adatkezelés egyidejű felfüggesztésével a Tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a Tiltakozás indokolt, az Adatkezelő az Adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és Adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a Tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a Tiltakozással érintett Személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az Érintett az Adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül -, illetve a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A Szolgáltató az Érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az Adatvédelmi Biztos irodájánál lehet élni: 1051 Budapest, Nádor u. 22.
Postacím: 1387 Budapest, Pf.: 40.
Telefon: 06-1-475-7186, 06-1-475-7100

Általános Szerződési Feltételek

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal. A webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk!

 

1. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya, általános elvei

Jelen ismertetett szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a www.pcmester.hu domain név alatt működő honlap (a továbbiakban: Webáruház) Üzemeltetője, a Szávay Computer Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság:
mint a szolgáltatásokat nyújtó gazdasági társaság (a továbbiakban: Üzemeltető) és a szolgáltatásokat igénybe vevő felhasználó (a továbbiakban Felhasználó) között létrejövő szerződés általános szerződési feltételeit jelentik. Az ÁSZF - ben foglaltakat a Felhasználó a szolgáltatások igénybe vételével kifejezetten elfogadja és magára nézve kötelező erejűnek ismeri el. Az Üzemeltető és a Felhasználó köteles az ÁSZF rendelkezéseit figyelembe venni és megtartani a közöttük létrejött szerződéses jogviszony keretében. Az ÁFSZ 2011.Július.11 től határozatlan ideig érvényes.

Ez az ÁSFZ Magyarország területére terjed ki és a nyelve: Magyar. A Webáruházban történő vásárlás során kötött szerződések nem minősülnek írásban létrejött szerződésnek, azokat az Üzemeltető nem iktatja. A Webáruházban történő vásárlás során létrejött szerződést a Felek távollévők között létrejött szállítási szerződésnek tekintik. Az Üzemeltető előzetes értesítés, vagy a Felhasználó hozzájárulása nélkül bármikor jogosult az ÁSZF tartalmát egyoldalúan módosítani. A módosítás a Webáruház megfelelő menüpontjában történő közzétételével lép hatályba, és hatályba lépését követően mind az Üzemeltetőre, mind pedig a Felhasználóra nézve kötelező erővel bír. A Szolgáltató kizárólag a Magyar Köztársaság területére címzett megrendeléseket fogadja el. A Webáruház használata során létrejött szerződések tartalmára, a Felhasználó és az Üzemeltető jogaira és kötelezettségeire a Magyar Köztársaság joga az irányadó. A Webáruház használata során létrejött szerződésekkel összefüggő jogviták elbírálására a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve – hatáskörtől függően – a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat az érintettek. Az Üzemeltető fenntartja magának azt a jogot, hogy a Webárházat, illetve a Webáruházhoz tatrozó szolgáltatások bármely részét előzetes figyelmeztetés nélkül megszüntesse. Ez a rendelkezés nem érinti a webáruházban történő vásárlás során már létrejött szerződések alapján fennálló jogviszonyok tartalmát. A Felhasználó a elfogadja és elismeri az Üzemeltető adatkezelési szabályzatát, amely a honlapon bárki számára szabadon hozzáférhető és megismerhető.

2. A Megvásárolható termékek köre.

A megjelenített termékek az Üzemeltető email címén, illetve telefonon (+36-30-514-4991) rendelhetőek meg.  A honlapunkon feltüntetett készlet csak tájékoztó jellegű, ez erősen megváltozhat az adatok frissítési időciklusoktól és az online rendelések számától. A Webáruházban számítástechnikai termékek és azok tartozékai, kiegésztői találhatóak. A kínált termékek árát és szolgáltatások körét és határidejét, a vasárlás feltételeit és szabályait az Üzemeltetőnek jogában áll szabadon megváltoztatni, amelyek a www.pcmester.hu oldalon való megjelenésüktől lépnek életbe. A feltűntetett árak a 27%-os ÁFÁ-t tartamazó bruttó árak.

3. Regisztráció a Webáruházba

Amennyiben a Felhasználó élni kíván a regisztrációs eljrás alá eső szolgáltatásokkal, akkor köteles az Üzemeltető által a honlapon erre rendszeresített űrlapot az ott meghatározottak szerint adatokkal megfelelően kitölteni, és a kitöltött adatlapot az Üzemeltetőnek elküldeni. Bárki, aki az Üzemeltető által üzemeltetett Webáruház termékei között böngészés, a termékek műszaki leírásának megismerése, valamint egyéb, a honlapon közzétett nyilvános tartalmak böngészése és letöltése céljából használja a Webáruházat, azt regisztráció nélkül megteheti, azonban az éppen hatályos ÁSZF-et elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. A regisztrált Felhasználót a regisztrációban megadot felhasználói neve és jelszava azonosítja a Webáruházban történő belépés során. A Felhasználó köteles a belépési jelszavát és a belépéshez használt adatait titokban tartani. Az ő felelőssége gondoskodni arról, hogy az ne jusson illetéktelen harmadik személy tudomására. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a regisztrált felhasználó belépési adataival történő visszaélésekért A regisztrált Felhasználó a regisztrációjának törlését bármelyik elérhetőségünkön kezdeményezheti, de a tényleges törlésre irányuló kérelmet az Üzemeltető kizárólag az elektronikus email címére küldött üzeneteben fogadja el. 

4. A felelősség korlátozása

 A jogellenes tevékenységből eredő károkért az Üzemeltető felelősséget nem vállal. Az Üzemeltető nem vonható felelősségre olyan eseménnyel kapcsolatosan, amely nem áll az irányítása alatt. Annak a regisztrált Felhasználónak, aki bármilyen formában megsérti az ÁSZF - ben foglaltakat, érvénytelennek tekintjük a regisztrációját és a vásárlását. A Felhasználó felel az általa a regisztráció során megadott adatok valódiságáért és pontosságáért. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a Felhasználó által pontatlanul, vagy valótlanul az Üzemeltető rendelkezésre bocsátott adatokból eredő károkért.  Az Üzemeltető feltételezi, hogy a Felhasználó a Webáruházban történő vásárláskor tisztában van az Internet lehetőségeivel és korlátaival. Érti és elfogadja a technikai teljesítményeket és az esetlegesen felmerülő hibákat. Éppen ezért a Webáruházhoz való csatlakozáskor bekövetkezett hibákrét, az azokból eredő kárért nem áll módunkban felelősséget vállalni. Különösképpen azokért a meghibásodásokért amelyek: bármely szoftver nem megfelelő működésekor következnek be; bármely hátrány, ami az elektronikus, vagy nyomtatott papír alapú level elvesztése miatt keletkezett; a kommunkikációra használatos bármely vételi eszköz meghibásakor lépett fel; olyan működési hibát generálnak az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Webáruház működését és a benne történő vásárlást; programhiba, vagy technikai hiba esetleg előre nem látható esemény következtében keletkeznek; során téves ár kerül a termék mellé.

A Webáruházhoz való csatlakozásért és a Webáruházban történő vásárlásért egyedül a Felhasználó a felelős. A Webáruházban elhelyezett tartalom tájékoztató jellegű, amelynek valóságáért, helyességéért, pontosságáért, megbízhatóságáért, valamint a tartalom felhasználásával, alkalmazásával összefüggésben keletkezett károkért, kellemetlenségekért, vagy bármilyen hátrányos következményekért az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal. Az Üzemeltető felelősség elhárítása nem terjed ki a termékeknél található műszaki paraméterek, és egyéb jellemzők valósságára és pontosságára vonatkozóan, így a Webáruházban a Felhasználó által megvásárolt termékeknek rendelkezniük kell a webáruház honlapján feltüntetett tulajdonságokkal.

5. A Webáruházon közétett tartalom

A Webáruházban megjelenített termékekhez tartozó képek csak illusztrációk. Az árak tájékoztató jellegűek. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk. A termékekhez tartozó, részletes garanciális feltételek a gyártó honlapján megtalálhatóak. Az pcmester.hu domain név az Üzemeltető javára bejegyzett domain név, amelynek alkalmazása, felhasználása az Üzemeltetőre történő hivatkozás kivételével az Üzemeltető előzetes, írásbeli hozzájárulása hiányában semmilyen módon és formában, semmilyen mértékben nem használható fel.

6. A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai a Webáruházban történő vásárlás során 

A regisztrációval a Felhasználó elismeri, hogy a 18. életévét betöltötte és cselekvőképes személy, minden esetben a saját, vagy az általa képviselt gazdálkodó szervezet nevében jár el, valós Felhasználói adatatokat és elérhetőségeket ad meg. A Webáruház tartalma regisztráció nélkül szabadon böngészhető, illetve a megvásárolni kívánt termék(ek) listáját és a vásárólni kívánt mennyiséget szabadon összeállíthatja. A Felhasználó ezen tevékenysége a Felhasználót még semmilyen jognyilatkozat megtételére nem kötelezi, továbbá a Felhasználó ezen tevékenységével a vásárlásra semmilyen kötelezettséget nem vállal. A Felhasználó a Webáruházat bármikor, mindenfajta következmény nélkül elhagyhatja, és a tevékenységet tetszése szerint, bármilyen időpontban újrakezdheti. A Webáruházon működő szoftver segítségével a "virtuális bevásárló kosárba" (a továbbiakban: kosár) helyezett termékeket a Felhasználó nem köteles megvásárolni. Nem minősül szerződéses ajánlatnak a termékek listájának, illetve a kosár tartalmának összeállítása. A Felhasználó a Webáruházon elhelyezett "Megrendelem" gombra kattintva jelezheti, hogy a kosárba összekészített termékeket meg kívánja vásárolni. Ez sem ajánlatnak, sem ajánlattételi felhívásnak nem minősül még. A Felhasználó a tényleges megrendelést akkor teheti meg, ha a kért adatokkal megfelelően kitölti a megrendelési űrlapot. A termék(ek) megrendelésének időpontja az az időpont, amikor a megrendelés a Webáruházban rögzítésre került. Az Üzemeltető a saját email címéről a Felhasználó részére a regisztrációnál megadott elektronikus postafiók címére küldi a szerződés megkötésével, módosításával és teljesítésével kapcsolatos jognyilatkozatait. A rendelés átvételekor az Üzemeltető garancialevelet kűld, amely a termékek garanciájának érvényesítéséhez szükséges. Az Üzemeltető a hozzá beérkezett megrendelés megérkezését követő 1 munkanapon belül köteles a megrendelést visszaigazolni. A visszaigazolásban szereplő vételár kizárólag az adott megrendelésre vonatkozik.

7. A létrejött szerződés tartalma

A Felhasználó és az Üzemeltető között létrejött szerződés tartalmát kizárólag a Felhasználó által a megrendelése során megadott és az Üzemeltető által a visszaigazolásban jóváhagyott adatok és feltételek képezik. nAz Üzemeltető helyettesítő termékkel nem teljesíthet. A létrejött szerződés kizárólag a Felhasználó és az Üzemeltető (a továbbiakban: Felek) közös megegyezésével, a megrendelés rögzítését követően emailben, a rendelési azonosító szám megadásával módosítható, vagy mondható le. A Felek között az elektronikus vásárlási szerződés a termék átvételével és kifizetésével jön létre, mely nem tekinthető írásba foglalt szeződésnek, csak a Webáruház adatbázisában, mint megrendelés kerül iktatásra és későbbiekben papír alapon nem elérhető.

8. Szállítási és fizetési feltételek

Az árak a szállítás díját nem tartalmazzák! A termék teljes árának és a járulékos költségnek (a továbbiakban: Költség) kiegyenlítésére a lehetőségek:

Előre fizetés banki átutalással: a megadott bankszámlaszámra (OTP Bank: 11715007-20462484-00000000) történő utalással egyenlíti ki a Költséget a Felhasználó, majd a termékek a megválasztott szállítási módnak megfelelően kerülnek leszállításra.

A Felhasználó elfogadja, hogy az Előre fizetés banki átutalással lehetőségnél, minden esetben megvárja az Üzemeltető rendelést visszaigazoló email üzenetét a megrendeléséről! Az előreutalással történő fizetés és szállítás választása esetén a Felhasználó a termékek bruttó vételárát, valamint a szállítási díjat is magában foglaló ellenértéket a visszaigazolás megérkezését követő 3 munkanapon belül köteles a visszaigazolásban megjelölt bankszámlára átutalni. A fizetés abban az esetben minősül teljesítettnek, ha a teljes összeg az Üzemeltető javára jóváírásra kerül. A beszerzési/szállítási idő 1-5 munkanap. A szállítás díjai az ország határain belülre történő szállítás esetén futárral és átutalással br. 1800Ft. A futár díja 50 000Ft felett az érték 1,5%-a. Pick Pack Pontos átvételnél br. 990Ft. A nagy terjedelmű és súlyú (25kg feletti) termékek szállítási díja egyedileg kalkulált, ezekről a vásárlás elött adott árajánlat az érvényes. A Felhasználó köteles megvizsgálni, hogy a részére kiszállított termékek csomagolása sérüléstől mentes, illetve a megrendelt termékek a megfelelő darabszámmal kerültek leszállításra. Esetleges eltérést jegyzőkönyve köteles foglalni. Szállítási késedelemet okozó vis major esemény bekövetkezésekor a Szolgáltató akadályközléssel él, amely a Szolgáltató minden kár- és költségtérítési felelősségét kizárja. Vis major esetében a felek jogosultak új szállítási határidőben megállapodni vagy a megrendelés teljesítésétől elállni.

9. Jótállási, garanciális feltételek

Az Üzemeltető a webáruházban megvásárolt termékekre az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003 (IX.23.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint jótállást vállal. A kötelező jótállás időtartama – a jogszabály mellékletében felsorolt körbe tartozó termékek esetén 1 év. A cseregarancia csak a sérülésmentes, tartozékokkal együtt, hiánytalanul eredeti dobozban visszaküldött termékekre érvényes. A jótállás igény érvényesítése esetében a szállítási költségek a Fogyasztót terhelik. A Fogyasztó a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek esetében a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül a kijavítás helyett érvényesíthet csereigényt, ha a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Az Üzemeltető a jótállással érintett termékek mellé köteles jótállási jegyet kiállítani. A jótállási jegy hiányos, szabálytalan kiállítása vagy a Felhasználó részére történő átadásának elmaradása nem érinti a Felhasználó jótállási jogának elvesztését, a hibás teljesítésből eredő igények a jótállástól függetlenül a Ptk. irányadó rendelkezéseinek megfelelően érvényesíthetők. A megvásárolt termék nem rendeltetésszerű használata, vagy a termék kezelési és használati útmutatójában leírtaknak a be nem tartása, különösen a termék megrongálása, illetve a nem a termékkel együtt szolgáltatott szoftver hibája kizárja az Üzemeltető jótállási felelősségét. A jótállási jegyen történő bármilyen, utólagos javítás, törlés vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése a jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

10. A garanciális jogok érvényesítésének menete

A Felhasználó a jótállási igényét a megvásárolt termékhez mellékelt jótállási jeggyel és az eredeti számla egyik példányával érvényesítheti. A megrendelő Felhasználó garanciális probléma esetén juttassa el a meghibásodott terméket a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a garancia lejárati napjáig a 1174 Budapest Hunyadi utca 46 címre. A hibásnak vélt termék visszaküldéséről a tájékoztatást emailben és telefonon is meg lehet tenni, de minden esetben szükség van a hibáról szóló tájékoztatásnak email útján az Üzemeltetőhöz való eljuttatására! A szükséges formanyomtatvány a következő linkről letölthető: garancia, elállási jog. Ha a hibát nem rendeltetésszerű használat okozta, ezért a javítás garanciálisan nem végezhető el, akkor a visszaszállítás költsége is megrendelőt terheli. Utánvéttel küldött csomagokat az Üzemeltető nem vesz át, azt minden esetben visszaküldi a feladónak! Ha a hiba jellegével vagy a javítással kapcsolatban vita merül fel, a jótállásra kötelezett vagy a Fogyasztó a jogszabályban erre feljogosított minőségvizsgáló szervhez fordulhat: 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet és 1997. évi CLV. törvény. A minőségvizsgáló szerv határozata nem kötelezi a feleket, további jogvita eldöntésére polgári bíróság illetékes. Abban az esetben, ha a hiba helytelen telepítésnek, nem rendeltetésszerű használatnak, nem jóváhagyott átalakításnak, idegen beavatkozásnak, szakszerűtlen kezelésnek, szakszerűtlen javításnak vagy szerelésnek (szerviz bizonyítja), helytelen tárolásnak, iparszerű igénybevételnek, elemi kárnak, külső tényezőnknek (szennyeződésnek, folyadékoknak, áramingadozásoknak), vis majornak tulajdonítható károkból, valamint a használati útmutatóban foglaltaknak a be nem tartásából, esetleg elmaradt tisztításból, karbantartásból keletkezett, a jótállási, szavatossági igény nem érvényesíthető. Kifogyott kellékanyagok pótlása nem tartozik a szavatossági, jótállási kötelezettségek körébe. A törvény további részeinek megtekintése itt: 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról

11. Az indokolás nélküli elállás joga és az elállási jog gyakorlásának menete

A Felhasználó a - jogszabályon alapuló - elállási jogát feltétel és indoklás nélkül, az Üzemeltető hibátlan és szerződésszerű teljesítése ellenére is gyakorolhatja. A Felhasználó - a webáruházban történő vásárlás során létrejött szerződéstől - a termék kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől. Az elállás nyilatkozatát a jogszabály által megadott 8 munkanapon belül kell megtenni.  A szükséges formanyomtatvány a következő linkről letölthető: garancia, elállási jog Az Üzemeltető köteles a Felhasználó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 30 napon belül visszatéríteni. A Felhasználó akkor is jogosult élni az elállás jogával, ha a termék csomagolását felbontotta. A Felhasználó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A Felhasználót ezen felül egyéb költség nem terheli. Az Üzemeltető azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megfizetését. Az elállási jog nem gyakorolható a Ptk. 5.§-ában meghatározott joggal való visszaélés tilalmába ütköző módon. A Felhasználó csak akkor gyakorolhatja jogszerűen jogszabály által előírt elállási jogát, ha a megvásárolt termékeket hiány és sérülésmentesen mentesen juttatja vissza az Üzemeltetőhöz. Az elállási jogát nem gyakorolhatja a Felhasználó abban az esetben, ha a hiánytalanul és hibátlanul átvett terméket olyan hibával kívánja átadni, amelyért az Üzemeltetőt sem kellékszavatossági, sem jótállási felelősség nem terheli. A Felhasználó nem gyakorolhatja az elállás jogát számítógépi szoftverek példányaira vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást már felbontotta. Elállás esetén az Üzemelteto az átvett vételár, szolgáltatási díj után kamatot nem fizet. A törvény további részleteinek megtekintése itt:  17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről Amennyiben élni szeretne elállási jogával annak jelzését megteheti elérhetőségeink valamelyikén írásban, vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén a levelet a Budapest 1174 Hunyadi utca 46 - os címre kérjük - lehetőség szerint - ajánlott küldeményként eljuttatni, így tudja igazolni a postára adás dátumát. Fontos, hogy a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a Vásárlót terhelik, a portósan (utánvéttel) küldött csomagokat az Üzemeltetőnek nem áll módjában átvenni! Kiemelten ügyeljen a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Felhasználót terheli! Az elállási jog érvényesítésével visszaküldött csomag beérkezését követően, az Üzemeltető szakembereinek jelenlétében a csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása videókamerával rögzítésre kerül. Erre az esetleges későbbiekben történő félreértések elkerülése végett van szükség.(például, hogy a visszaküldött termék sérült, vagy hiányos volt) A termék visszaérkezését követően, igyekszünk 5 munkanapon belül visszautalni a Felhasználó részére a visszaküldött áru ellenértékét a Felhasználó által megadott bankszámlaszámra (a jogszabályban előírt határidő 30 nap).

 

Az áruház kezelése

A kosár tartalma: Rendelést csak azon termékekre adhat le, melyeket a kosarába tesz. A kosár tartalma bármikor módosítható, a benne lévő termékek törölhetők. Belépés után a "Rendeléseim" pont alatt megtekintheti a részletes megrendelési adatokat. A webáruházban található termékek 99%-a azonnal beszerezhető, azonban előfordulhat, hogy a megrendelt termék időközben elfogyott. Ilyenkor felvesszük Önnel a kapcsolatot.

A regisztráció: A webáruház történő vásárláshoz Önnek regisztráltatnia kell magát. A regisztrációkor megadott adatokat kizárólag csak a rendelés teljesítéséhez használjuk fel, bizalmasan kezeljük és harmadik félnek nem adjuk át. Az Üzemeltető semmilyen formában nem vállal felelősséget a hibás adatokból eredő téves teljesítésért. A regisztrációkor megadott személyes adatait a későbbi azonosításhoz tároljuk. A belépési azonosítók megadásával adataihoz bármikor hozzáférhet, azokat módosíthatja az "Adatok módosítása" menüpont alatt. Elfelejtett jelszav helyett az email címe megadásával, új jelszót kérhet, amit a rendszer küld Önnek automatikusan.

Bejelentkezés a webáruházba: Bejelentkezni a regisztrációkor megadott azonosítóval és jelszóval lehet.

Számlázási és szállítási adatok: A regisztráció során megadott számlázási és szállítási adatokat a termék megrendelésének elküldésekor, valamint az "Adatok módosítása" menüben teheti meg. A megrendelés leadásakor megadhatja a szállítási módot, a "Megjegyzések" rovatban lehetősége van egyedi igények jelzésére is.

Ellenőrzés: A megrendelés elküldése elött kérjük ellenőrizze le a megadott adatokat. Viszalépéshez használja a felső menüsor megfelelő linkjét. A kosárból törölheti a nem kívánt terméket, ha a "Kosár" menüben a termék neve melleti sor végén a"Törlés" gombra kattint.

Megrendelés: Az ellenőrzést követően a "Megrendelem" gombra kattintva érvényesítheti megrendelését, amelyről hamarosan ellenőrző e-mail-t kap, mely arról ad bizonyosságot, hogy a rendelését megkaptuk. Ebben Ön láthajtja a megrendelését összegezve. A megrendelhető áruk termékleírásai minden esetben tájékoztató jellegűek, azok a gyártó által megadott adatokat atrtalmazzás. A gyártók bármikor, előzetes bejelentés nélkül megváltoztathatják azokat, ezért felelősséget nem tudnk vállalni. Azonban az adatok pontosságáért, és naprakészségért mindent megteszünk, de kérjük, hogy ellenőrizze a gyártó saját weboldalá megtalálható termékspecifikációt. A termnékekhez tartozó fotók tájékoztató jellegűek, a csomagolás, megjelenése ettől eltérhet. Elírásokért felelősséget nem vállalunk.

A kosár üres
nasszerver
No images